Statuten

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap en is gevestigd te Amsterdam. De vereniging is opgericht op 19 september 1822 te Amsterdam.

Doel en middelen

1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de schaaksport te stimuleren, in stand te houden en uit te breiden.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden;

b. aansluiting bij de te Amsterdam gevestigde vereniging: Koninklijke Nederlandsche Schaakbond;

c. deelneming aan de competitie van laatstgemelde vereniging, alsmede van de te Amsterdam gevestigde vereniging: Schaakbond Groot-Amsterdam;

d. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van wedstrijden; e. het organiseren van onderlinge wedstrijden en matches;

f. het uitgeven van berichten omtrent het genootschap;

g. het maken van propaganda voor de schaaksport;

h. het spelen van correspondentie-partijen;

i. het organiseren van simultaan voorstellingen en voordrachten;

j. alle ander wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen.

Verenigingsjaar

Artikel 3 Het verenigingsjaar loopt van een september tot en met een en dertig augustus.

Artikel 4 De vereniging kent leden, ereleden, juniorleden en donateurs.

Van de leden en ereleden

Artikel 5

1. Lid is hij, die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en als zodanig is toegelaten. 2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van de leden.

3. Degene die lid wenst te worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris. De opgave bevat tenminste de voorletters, naam, adres, geboortedatum en voorts de gegevens die voor de bepaling van de contributie van belang zijn. Voor minderjarigen dient van de toestemming door de wettelijke vertegenwoordiger te blijken.

4. De secretaris geeft van een beslissing tot het al dan niet toelaten onverwijld schriftelijk kennis aan de kandidaat.

5. Erelid is hij die door de algemene vergadering als zodanig is benoemd op grond van de omstandigheid dat hij zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.

6. omtrent de beëindiging van het erelidmaatschap is het in artikel 9 bepaalde van overeenkomstige toepassing.

Juniorleden

Artikel 6

1. Juniorlid is hij die aan de activiteiten van de vereniging deelneemt en de achttienjarige leeftijd nog niet heeft bereikt.

2. Omtrent de toelating van juniorleden en de beëindiging van het juniorlidmaatschap is het in de artikelen 5, 9 en 10 bepaalde van overeenkomstige toepssing.

Donateurs

Artikel 7

Donateur is hij die door het bestuur als zodanig is erkend nadat hij zich heeft bereid verklaard de vierde blad vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage. De aan de donateur toe te kennen faciliteiten zullen bij Huishoudelijk Reglement worden geregeld.

Het register

Artikel 8

Van de leden, ereleden, juniorleden en begunstigers wordt door het bestuur een register aangehouden, vermeldende de namen en adressen.

Einde lidmaatschap

Artikel 9

1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden

b. schriftelijke opzegging oor het lid; deze kan geschieden te allen tijde en zonder inachtneming van een opzegtermijn;

c. schriftelijke opzegging door het bestuur; wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

d. ontzetting door de algemene vergadering; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging of wanneer hij de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Schorsing

Artikel 10

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een maximale termijn van drie maanden. Het lid kan tegen deze schorsing in beroep gaan bij de algemene vergadering.

Rechten en verplichtingen

Artikel 11

1. De door de leden verschuldigde contributie en de overige bijdragen worden jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering.

2. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de hiervoor gemelde financiële verplichtingen moet zijn voldaan.

3. Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd, zijn over het jaar waarin de aanvang of het einde plaats vindt, de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

Bestuur

Artikel 12

1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van tenminste vijf leden.

2. Bestuursleden moeten meerderjarig zijn en lid van de vereniging.

3. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering gekozen. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen, de overige bestuursleden verdelen onderling hun taken. Bestuursleden worden gekozen voor een tijd van twee jaar en zijn terstond herkiesbaar.

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:

a. het niet meer voldoen aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel;

b. het verstrijken van de zittingsperiode of tussentijds terugtreden;

c. een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering.

5. Tussentijds ontstane vacatures worden vervuld voor de tijd die het terugtredend bestuurslid nog had te vervullen.

6. De vereniging wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris of de penningmeester

7. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur aanwijzen, aan hetwelk het, onder zijn verantwoordelijkheid, werkzaamheden kan overdragen.

8. Het bestuur is bevoegd tot alle handelingen als bedoeld in artikel 44 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Commissies

Artikel 13

De algemene vergadering en het bestuur kunnen commissies benoemen, die het bestuur in de uitvoering van zijn taak behulpzaam zijn. Aan deze commissies kunnen bepaalde bevoegdheden worden toegekend. Ik elk geval kent de vereniging een kascommissie. Deze door de algemene vergadering jaarlijks te benoemen commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

De Algemene Vergadering

Artikel 14

1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur en wel zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt doch tenminste één maal per jaar zijnde de jaarvergadering.

2. Op schriftelijk verzoek, bevattende de te behandelen onderwerpen, van tenminste één/tiende gedeelte der leden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

3. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt tenminste éénentwintig dagen tevoren schriftelijk aan de adressen van de leden, bestuursleden en ereleden, die allen toegang tot de algemene vergadering hebben. 

4. Over toelating van andere personen dan de in lid 3 genoemde personen beslist de vergadering.

5. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. Ontbreekt de voorzitter dan treedt één der andere bestuursleden als voorzitter op.

6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzit- ter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door deze en de door de voorzitter van de vergadering worden vastgesteld en ondertekend.

7. De jaarvergadering wordt voor één maart gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: het jaarverslag en de rekening en verantwoording van het bestuur met het verslag bedoeld in artikel 13 van de statuten.

8. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging toe alle bevoegdheden die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Het stemmen

Artikel 15

1. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden en ereleden van de vereniging, die elk één stem kunnen uitbrengen.

2. Een lid casu quo erelid kan zijn stemrecht overdragen aan een door hem aan te wijzen ander lid. In dat geval dient op de vergadering aan de secretaris een schriftelijke volmacht te worden overhandigd.

Besluiten

Artikel 16

1. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij achtste blad de wet of deze Statuten anders bepalen. De wijze van stemmen wordt bij Reglement geregeld.

2. Besluiten:

a. tot de wijziging van deze statuten.

b. tot ontbinding van de vereniging, kunnen slechts worden genomen door de algemene vergadering waarin tenminste de helft van het aantal leden tegenwoordig is en met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen en mits het voorstel tot het desbetreffende besluit in de oproeping tot die vergadering is opgenomen.

Geldmiddelen

Artikel 17

1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

a. contributies;

b. bijdragen van donateurs;

c. subsidies en bijdragen;

d. schenkingen, legaten en andere baten.

2. De algemene vergadering stelt jaarlijks de begroting van inkomsten en uitgaven van de vereniging voor het volgende verenigingsjaar en de te heffen contributies vast. De leden zijn gehouden tot het betalen daarvan. De wijze van inning wordt geregeld bij het Huishoudelijk Reglement.

Reglementen

Artikel 18

1. Het Huishoudelijk Reglement bevat regelen omtrent de toepassing en de uitvoering van deze statuten. Deze bepalingen mogen niet in strijd zijn met de- ze statuten.

2. Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld door de algemene vergadering. negende blad

3. De algemene vergadering kan voor verdere werkzaamheden van de vereniging nadere regelen vaststellen.

Algemene Bepalingen

Artikel 19

In gevallen waarin deze statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist de algemene vergadering. Indien haar beslissing niet kan worden afgewacht, beslist het bestuur, echter onder gebondenheid om de genomen beslissing aan de eerstkomende algemene vergadering ter bekrachtiging voor te leggen.

Liquidatie

Artikel 20

1. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. Tenzij anders is bepaald, geschiedt de liquidatie door het bestuur.

2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van een liquidatie-overschot van de vereniging aangegeven.

3. De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde bij artikel 23 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Zie voor de volledige Grosse: http://www.euronet.nl/users/cor/vas/statuten.html

Advertenties